Právne dojednania

Právne dojednania

POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY SA RIADI TÝMITO PODMIENKAMI.
AK S NIMI NESÚHLASÍTE, PROSÍME VÁS, ABY STE STRÁNKU IHNEĎ OPUSTILI.
NIEKTORÉ VÝRAZY SÚ DEFINOVANÉ. DEFINÍCIE NÁJDETE NA KONCI.

AUTOMATICKÉ ZHROMAŽDENIE OSTATNÝCH ÚDAJOV NEOSOBNEJ POVAHY – COOKIE

Pri Vašom používaní stránky sa môžu automaticky zhromažďovať ostatné neosobné údaje (napr. typ Vami používaného internetového priehladača, adresa stránky, z ktorej prišli). Tieto údaje Vás nemôžu identifikovať, ale môžu pomôcť spoločnosti Nissan vylepšiť svoju stránku (napr. porovnaním návštevnosti stránok). Pri návšteve našej stránky môže byť vo Vašom počítači uložená informácia s automatickým využitím funkcie "cookie". Funkcia "cookie" znamená, že nemusíte opakovane zadávať informáciu pri ďalších návštevách tejto stránky. Ak chcete, Váš počítač Vám umožní blokovanie funkcie "cookie". Technologický pokrok, ktorý sa naďalej rozvíja, poskytuje bezpečnostné opatrenia na vylepšenie Vašej ochrany a ochrany Vášho súkromia.

DEFINÍCIE

„Autorizovaný predajca/servis“ znamená člen siete autorizovaných predajcov/servisov. „Sieť autorizovaných predajcov/servisov“ znamená osoby určené spoločnosťou Nissan za autorizovaných predajcov/servisy v Slovenskej republike. „Práva duševného vlastníctva“ znamenajú všetky typy vlastníckych práv uznaných zákonom, vrátane autorského práva, práva na projekt a obchodnú značku.

„Nissan“ znamená spoločnosť Nissan Sales Central and Eastern Europe Kft., so sídlom 1117-Budapešť, Infopark sétány 3/B, Maďarsko. “ Organizačná zložka” - organizačná zložka spoločnosti Nissan so sídlom v Slovenskej republike, Einsteinova 24, Bratislava, 851 01. „Skupina Nissan“ znamená spoločnosť Nissan Motor Limited of Japan a jej pobočky.

„Orbinet“ znamená spoločnosť Radim Križan, so sídlom 78336 Křelov, Záfaří 9, Česká republika.

RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ

Túto webovú stránku využívate plne na Vaše vlastné riziko. Spoločnosť Nissan, Nissan Group, ich zamestnanci či zástupcovia nezodpovedajú za náhradu škody vzniknutej na základe či v súvislosti s nasledovnými dôvodmi: prístup, využitie či nemožnosť využitia tejto webovej stránky, akéhokoľvek materiálu, informácie či odporúčania, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke, či vzniknú na základe výrobku alebo služieb na nej poskytovaných, ďalej omeškanie, chyba, či výpadok v chode tejto stránky. Spoločnosť Nissan neposkytuje záruku, že táto webová stránka bude bez prerušenia funkčná a/alebo bez závad a/alebo že neobsahuje vírusy a/alebo iné chyby, ktoré môžu poškodiť Váš počítač a/alebo server. Spoločnosť Nissan nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok či oznamov, ktorých odkaz je umiestnený na tejto webovej stránke a taktiež za obsah webových stránok, na ktorých je umiestnený odkaz na túto webovú stránku. Toto celkové vylúčenie zodpovednosť platí pre všetky náhrady škôd bez ohľadu na ich druhSpoločnosť Nissan neručí za to, že všetky informácie sú aktuálne k tomu dátumu, kedy si ich prehliadate, a že napriek maximálnemu úsiliu môže dôjsť k technickým nepresnostiam či typografickým chybám. Spoločnosť Nissan môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál na tejto stránke, vyhradzuje si právo kontrolovať webovú stránku, alebo kedykoľvek k nej odoprieť prístup. Prípadne zmeny na tejto stránke sú platné od momentu ich zverejnenia.

VÝROBKY A CENY

Spoločnosť Nissan sa neustále snaží vylepšovať svoje výrobky a služby. Preto všetky informácie na tejto stránke sú predmetom zmien. Špecifikácie, modely a ceny položiek uvedených na tejto stránke sú určené výlučne na informačné účely, nemôžu byť považované za návrh zmluvy a nemusia byť aktuálne v čase, kedy ich pozeráte. Kontaktujte prosím Vášho miestneho autorizovaného predajcu alebo, ak ste fleetový zákazník s vozovým parkom skladajúcim sa z vozidiel spoločnosti Nissan, Vášho lokálneho fleetového manažéra, aby Vám poskytol najnovšie informácie. Z technologických dôvodov farby zobrazované na stránke nemusia byť zhodné so skutočnými farbami.

KONTAKTUJTE NISSAN

Ak potrebujete kontaktovať spoločnosť Nissan, napíšte na nasledovnú adresu: Nissan Sales Central and Eastern Europe Kft. (H-1117 Budapešť, Infopark sétány 3/B Maďarsko), alebo na Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft organizačná zložka (Einsteinova 24, SK-Bratislava, 851 01), alebo môžete poslať email na slovakia@nissan-services.eu

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Spoločnosť Nissan a Orbinet je vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva týkajúcich sa tejto stránky, pokiaľ nie je uvedené inak. Nesmiete kopírovať, reprodukovať alebo inak rozširovať či ukladať akékoľvek informácie na tejto stránke bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nissan a Orbinet. Máte len právo na prezeranie stránky a vytlačenie jej obsahu. Môžete tak urobiť len pre Vašu vlastnú potrebu a/alebo ako zdroj informácií alebo rozhodovania sa o výrobkoch spoločnosti Nissan. Nesmiete kopírovať, zverejňovať alebo meniť obsah informácií, ktoré ste získali na stránke, alebo odovzdávať ďalej akúkoľvek informáciu, s ktorou ste sa oboznámili alebo ktorú ste vytlačili.

LEGISLATÍVA

Prístupom na túto webovú stránku spoločnosti Nissan súhlasíte s uvedenými všeobecnými podmienkami, prosíme Vás, oboznámte sa s nimi. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, prosíme Vás o jej nevyužívanie. Vaše užívanie stránky a Vaše vzťahy so spoločnosťou Nissan sú riadené legislatívou Slovenskej republiky.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (“Zákon") som týmto oboznámený so spracovaním mojich osobných údajov a udeľujem súhlas pre spoločnosť Nissan Sales CEE Kft. (so sídlom: 1117 Budapest, Infopark sétány 3/B.ép., Maďarsko), jej slovenskú organizačnú zložku (so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, SR) a jej autorizovaných predajcov a autorizované opravovne ako aj spoločnostiam Nissan-Europe S.A.S. (Parc de Pissaloup 8, avenue Jean d’Alembert B.P. 123, 78194 Trappes Cedex, Francúzsko) a Nissan International SA (Zone d'activités La Pièce 121180 Rolle, Švajčiarsko) so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, adresa, e-mailová adresa, tel. číslo a so zasielaním materiálov priameho marketingu, a to e-mailom i poštou a s priamym kontaktovaním mojej osoby s cieľom zlepšenia profesionálnych služieb a marketingových výskumov (t.j. spokojnosti zákazníkov).

Na vyššie uvedené účely sú zároveň vyššie uvedení spracovatelia osobných údajov ako prevádzkovatelia/sprostredkovatelia osobných údajov oprávnení na spracúvanie a na prenos mojich osobných údajov tu poskytnutých organizáciám zaoberajúcimi sa spracúvaním osobných údajov a vykonávaním marketingového výskumu pre uvedené spoločnosti (1).
Toto udelenie súhlasu je dobrovoľné, na základe riadne poskytnutých informácií a je platné do odvolania. (2)

(1) Informácie o organizáciách zaoberajúcimi sa spracúvaním osobných údajov a marketingovým výskumom pre Nissan Sales CEE Kft., Nissan-Europe S.A.S. a Nissan International S.A. môžte získať na telefónnom čísle 0800 11 20 20.
(2) Odvolanie môže byť dané písomným oznámením na nasledovnú adresu: Nissan Sales CEE Kft. 1117-Budapest, Infopark sétány 3/B.ép., Maďarsko, alebo na nasledovnú e-mailovú adresu: slovakia@nissan-services.eu , alebo telefonicky na nasledovné telefónne číslo: 0800 11 20 20.
Vaše osobné údaje budú chránené pred neoprávnenými osobami, zneužitím či zverejnením a zabezpečí sa ich ochrana a bezpečnosť.

Spotlight